فارسی هشتم درس سوم

حجم فایل : 444.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی هشتم
درس : سوم لغات و اصطلاحات :
ارمغان : ره آورد سفر ، سوغات
کهن : قدیمی
درازنا : طول ، درازا
بر کشیدن : بالا کشیدن ، بلند کردن
سپند : مقدّس ، ارجمند
فرّ : شکوه
فروغ : روشنایی ، نور
فرزانگی : دانایی و علم فرهیخته : ادب آموخته ، علم آموخته
داد : عدل و عدالت
تیره رای : بد اندیش
خیره روی : سرکش و گستاخ
ارجمند : با ارزش ، گران بها
پاس داشتن : نگه داشتن ، مراقبت کردن ، احترام گزاردن
خامه : قلم
پیراسته : آراسته ، پاکیزه آلایش : آلودگی
پلشتی : آلودگی و ناپاکی
ددی : وحشی گری
والایی : ازجمندی
خاستگاه : مبدأ ، محل پیدایش
بخرد : دانا ، عاقل
روشن رای : نیک اندیش
گُرد : پهلوان ، نیرومند یَل : شجاع و دلاور
پُر دل : شجاع
همگنان : همگان ، همه
بُن جان : صمیم دل ، ته دل
تبار : اصل ، نژاد
نژاده : اصیل ، نجیب
تابناک : روشن
نستوه : خستگی ناپذیر سُتوار : مخفّف استوار ، پایدار و ثابت
هر آینه : حتماً ، قطعاً
تکاپو : کوشش ، رفت و آمد همراه با شتاب
دریغ ورزیدن : کوتاهی کردن ، مضایقه کردن ، خودداری از انجام کاری
زدودن : پاک کردن ، تمیز کردن
خوار : ذلیل ، بدبخت
چیره : پیروز
ظفرمند : پیروز و فاتح
بسنده : کافی ، بس
گران : سنگین
سِتَبر : محکم ، تنومند ، استوار
دانش ادبی :
آرایه های ادبی - واج آرایی :
هرگاه نویسنده یا شاعر در نوشته ی خود از یک حرف یا صدا بیش از اندازه استفاده کند و با این وسیله نوشته ی خود را زیباتر کند از صنعت ادبی واج آرایی یا نغمه ی حروف استفاده کرده است
مثال :
لبخند تو خلاصه ی خوبی هاست / لَختی بخند خنده ی گل زیباست ( حرف خ )
کشور ما همواره سرزمین سپند فرّ و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است ( حرف ف )
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است / باد خنک از جانب خوارزم وزان است ( حرف خ )
سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند ( حرف چ ) املا :
کلمات مهم املایی :
خاستگاه - فروغ - سپاسگزاری نکته :
کلماتی که در پایان آنها ه چسبان آخر قرار دارد ، اگر بخواهیم به آنها « ان » جمع یا « ی » اضافه کنیم ، « ه » حذف می شود و به جای آن « گ » قرار می گیرد
مثال :
همه ------ همگی ، همگان
زنده ----- زندگی
پرنده ------ پرندگان
راننده ----- رانندگی ، رانندگان خود آزمایی هاو نکات تکمیلی :
*تویی که در این روزگار چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران
چشم و چراغ بودن ، کنایه است از با ارزش بودن و عزت و احترام داشتن
باغ...